Финансови правила
на партия "Новото време"

Изтегли (pdf 93K)

Чл. 1. Тези правила са разработени от Финансовия комитет към Партия "Новото време" с цел набиране и разходване на средства за финансиране на дейността на Партията и осъществяване на контрол по спазване на законовите разпоредби в тази връзка.

Финансиране

Източници на финансиране:

Чл. 2. Партия "Новото време" се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия.
   (1)Собствените приходи могат да бъдат:
     1. членски внос;
     2. приходи от недвижими имоти;
     3. приходи от издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост;
     4. дарения и завещания от физически лица;
     5. дарения от юридически лица
   (2)Държавната субсидия се отпуска ежегодно от държавния бюджет по ред, установен със Закона за политическите партии.

Членски внос

Чл. 3. Членският внос е основен собствен източник на финансиране дейността на партията. Плаща се ежемесечно в общинската (районната организация).
    - Месечният размер на членския внос е 1 (един) лев;
    - За удостоверяване на внесения членски внос, лицата, натоварени с неговото събиране, издават квитанции при всяко плащане, изготвяни в два екземпляра – един за вносителя и един за целите на отчетността на партията;

Дарения и завещания

Чл. 4. Дарения и завещания в полза на партия "Новото време" се осъществяват по ред и при ограниченията, предвидени в Закона за политическите партии.
Чл. 5. За набраните чрез дарения средства се води Регистър на дарителите.
Чл. 6. Всеки дарител, предоставя информация, както следва:
    - юридически лица и еднолични търговци: наименование, седалище, адрес на управление, данъчен номер, БУЛСТАТ, фирмено дело и съд по регистрация, представляващ – данни по документ за самоличност, дата на издаване, ЕГН. Фирмените данни се удостоверяват с копие от документите за регистрация и удостоверение за актуално състояние от съответния съд.
    - Физически лица: Трите имена, адрес, данни по документ за самоличност, дата на издаване, ЕГН.
Чл. 7. Не се приемат анонимни дарения и дарения от едно и също физическо лице, когато сумата надхвърля 10,000 (десет хиляди) лева или юридическо лице, когато сумата надхвърля 30,000 (тридесет хиляди) лева за една година.
Чл. 8. Не се приемат дарения за финансиране на дейността от юридически лица с повече от 5 на сто държавно или общинско участие или от техни дъщерни юридически лица.
Чл. 9. Не се приемат средства от изпълнители по договори на обществена поръчка или от предприятия в процедура по приватизация.
Чл. 10. Не се приемат дарения от организатори на хазартни игри, както и от религиозни институции или от юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза.
Чл. 11. Не се приемат дарения за финансиране на дейността от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.
Чл. 12. Не се приемат дарения, чиято обща сума е в рамер по-голям от 25 на сто от годишната държавна субсидия на партията.
Чл. 13. Не се приемат дарения, направени под условие или с тежест.
Чл. 14. При съмнение за изпиране на пари, се прилагат вътрешните правила за мерките за предотвратяване изпирането на пари.

Получаване на дарения

Чл. 15. Дарения се получават по банкови сметки, специално открити за целта.
Чл. 16. Дарения в размер над 5,000 лв се приемат след решение на Изпълнителното бюро.
Чл. 17. (1) Дарения могат да се приемат и в брой в Централния офис на партия "Новото време".
   (2) Дарения в размер до 1,000 (хиляда) лева могат да се приемат и в брой в общинската (районната) организация, като договорите за дарения се сключват от председателя на партията или от специално упълномощен от него представител.
   (3) Общинската организация води регистър на получените дарения по утвърден образец, като в срок от 3 (три) дни след получаване на дарението в централния офис на партията се изпраща извлечение от регистъра, оригинал на сключения договор за дарение, както и документите по чл. 6 от настоящите правила.
Чл. 18. Дарения, не съдържащи необходимите реквизити и неотговарящи на изискванията на настоящите правила, няма да бъдат приемани от Партията и подлежат на връщане.

Разпределение на постъпленията

Чл. 19. Постъпленията от членски внос се разпределят както следва: 90%/10% в полза на общинската (районната) организация.
Чл. 20. Постъпленията от държавна субсидия се разпределят в съотношение 90%/10% в полза на общинската (районната) организация.
Чл. 21. Постъпленията от дарения и други източници се разпределят по решение на изпълнителното бюро.

Разходване на средства

Чл. 22. (1) Набраните средства се разходват за финансиране дейността на Партия "Новото време", съгласно предложения от изпълнителното бюро и приет от политическия съвет бюджет.
   (2) Разходите се одобряват от председателя на Партия “Новото време” или от упълномощено от него лице.
   (3) Разходи над 5,000 (пет хиляди) лева се утвърждават предварително от изпълнителното бюро на партията.
Чл. 23. Средствата могат да се разходват за целите на партията за:
   (1)извършване на целеви разходи (за организиране на конгреси, мероприятия, предизборни кампании и др) с еднократен характер.
   (2)За извършване на условно постоянни (текущи) разходи – издръжка на партията:
      - закупуване на необходимото оборудване за офисите на партията;
      - закупуване на материали и консумативи;
      - командировки;
      - заплащане на външни услуги оказани от трети лица, при и по повод дейността на партията (наеми и др.);
      - политически маркетинг;
      - разходи по транспорт и поддръжка на автомобили;
      - разходи за работни заплати, здравни и социални осигуровки;
      - други разходи, утвърдени от изпълнителното бюро.
   (3)Еднократни разходи за закупуване на активи се извършват след предварително одобрение от Изпълнителното бюро.
Чл. 24. (1) Общинските организации и тематичните клубове, ежемесечно изпращат до Финансовия комитет проект за бюджет, който се одобрява от изпълнителното бюро.
   (2) С представяне на проекто-бюджета по предходната алинея, общинските организации и тематичните клубове изпращат отчет за набраните и изразходвани средства за изтеклия месец.

Касови операции

Чл. 25. В брой могат да се извършват плащания в размер до 5,000 (пет хиляди) лева. Това ограничение не се отнася до плащания към физически лица.
Чл. 26. В края на всеки работен ден касовата наличност не трябва да надхвърля 1,000 (хиляда). лева.
Чл. 27. Касовите операции се отчитат от касиера на партията в специално заведена касова книга, която се приключва ежедневно.
Чл. 28. Максималният размер на предоставени авансово суми на едно лице не може да надхвърля, както средва:
   за административни нужди – до 1,000 (хиляда) лева;
   за експлоатация и поддръжка на автомобили – до 1,000 (хиляда) лева;
   за протоколни нужди – 500 (петстотин) лева;
Чл. 29. Изразходването на авансите може да се извършва само за целите, за които са отпуснати.
Чл. 30. Авансите се отпускат за срок не по-дълъг от 7 календарни дни. Най-късно при изтичане на срока, за извършените разходи се изготвя отчет, който се утвърждава от Гл. Счетоводител.
Чл. 31. Командировки в страната и чужбина се признават и отчитат само при наличие на надлежно оформена Заповед за командировка, подписана от председателя на партия "Новото време" или от специално упълномощено от него лице.

Счетоводна документация

Чл. 32. Всички първични документи по приходите и разходи се оформят съгласно изискванията на Закона за счетоводство и вътрешно-партийните документи.

Счетоводна отчетност и счетоводно приключване

Чл. 33. Финансовата дейност се извършва и отчита съгласно Закона за счетоводството и действащата нормативна база в Република България.
Чл. 34. Изготвя се индивидуален сметкоплан, методолигически указания към него и инструкция за документооборота в партията.
Чл. 35. Счетоводното приключване е годишно и се извършва при спазване на разпоредбите на Закона за счетоводството. Отговорен за изготвянето на финансовите отчети е главният счетоводител. Изготвения отчет се представя за одобрение от Изпълнителното бюро.
Чл. 36. До 15 март всяка година партия "Новото време" представя в Сметната палата отчет за приходите и разходите си за предходната година, който съдържа:
   1.извлечене (справка) за приходите;
   2.извлечене (справка) за разходите, в която са отразени разходите за персонал, за наеми на помещения, за услуги, за административни разходи и други присъщи за дейността разходи;


Настоящите правила са изготвени в изпълнение на чл. 48 от Устава на Партия "Новото време", приети са с решение на Изпълнителното бюро от 14 септември 2004 година и влизат в сила от 20 септември 2004 година.

© Новото Време. Всички права запазени.