Развитие на спорта

Новото време ще работи за създаването на привлекателни условия за активен спортен живот на българското население. В тази сфера предлагаме следните мерки:

  • Строителство на нова материална спортна база и ремонт и модернизация на съществуващата. Внедряване на технологии за бързо изграждане на модерни спортни съоръжения, в съответствие с европейската практика.
  • Създаване на реални условия за спорт на всички слоеве и възрасти от населението. Особено важно е да се осигури свободен достъп до основната част от спортните обекти. Същевременно да се организира подготовката на кадри, които да се занимават с организирането и провеждането на спортни състезания на всички нива.
  • Приемане и утвърждаване на нормативна база за спортните съоръжения  в жилищните райони, училищата и туристическите обекти. Това трябва да бъде основен елемент на държавната политика за развитието на физическата култура, спорта и туризма.
  • Реформа на съдържанието и организацията на физическото възпитание и спорта в средните и висши училища. Децата и младежта са главния субект в спортната дейност. Те трябва да получат богат и разнообразен набор от възможности за системно практикуване на спорт. Новото време предвижда и да се създадат условия за спорт за деца и ученици със специфични образователни потребности и с хронични заболявания в училищата и спортните и туристически обекти.
  • Нова нормативна уредба на професионалния спорт. Необходимо е той да бъде законово регламентиран и да се развива въз основа на механизми, различни от тези за масовия спорт.
  • Приемане на комплексна система от данъчни облекчения и финансови стимули за спонсориране на физическото възпитание и спортните дейности.
  • Приемане на комплексна система от данъчни облекчения и финансови стимули за спонсориране на физическото възпитание и спортните дейности.
  • Приемане на нов закон за спорта, отговарящ на изискванията на Европейската харта за спорта и законодателството на страните от ЕС. Законът да определя отговорността и задълженията на държавата към спорта и функциите на всички неправителствени спортни организации.
© Новото Време. Всички права запазени.