Развитие на транспорта

ПП "Новото време" предлага Република България да се наложи и превърне в транспортен лидер на Балканския полуостров и Югоизточна Европа.

България е единствената страна в Европа през която минават пет от общо десетте Общоевропейски транспортни коридори.

В средносрочен и дългосрочен план ПП "Новото време" предлага:

 • Засилване на геостратегическата роля на България, особено в периода до 2007 година;
 • Модернизацията на транспортната система е задължително условие за успешното интегриране в европейската транспортна система;
 • Осигуряване на ефективен, ефикасен, безопасен и устойчив транспорт;
 • Либерализация на транспортния пазар и прилагането на нови, съвременни управленски модели;
 • Създаване на условия за мащабно увеличаване на инвестициите в т.ч. и частните, и развитие на интермодалния транспорт.

Транспортният сектор се развива на приливи и отливи характеризиращи се с работа "на парче" без отчитане на всички външни и вътрешни фактори. Това доведе до сериозен спад във всички видове транспорт.

ПП "Новото време" вижда слабите и силните страни на транспортния сектор изразяващи се основно в:

 • драстично нисък трафик, който не осигурява необходимите средства за      поддържане на изградената инфраструктура;
 • забавяне в преструктурирането на транспортния сектор, либерализацията натранспортния пазар и освобождаване на  държавата от неприсъщите й функции;
 • използване на остарели технологии и транспортни системи;
 • незадоволително състояние и ниво на поддържане на наличната инфраструктура;
 • липса на достатъчна координация между видовете транспорт;
 • различна степен на развитие на отделните видове транспорт;
 • морално и физически остарял транспортен парк;
 • липса на сериозни инвестиции;

Като силни страни  може да подчертаем:

 • географското местоположение на България даващо възможност голям обем;
 • транзитни превози;
 • сравнително висока степен на изграденост на транспортната инфраструктура;
 • започващата либерализация на транспортния пазар;
 • наличие на високо професионален кадрови потенциал.

ПП "Новото време" ще създава възможности за:

 • модернизация на транспортния сектор чрез мащабни инвестиции от фондовете на Европейския съюз и чрез прилагане на нови технологии;
 • ускоряване процесите на преструктуриране на сектора чрез приватизация и концесиониране;
 • увеличаване на международния транзитен трафик;
 • развитие на интермодални транспортни коридори.

Основните стратегически приоритети на ПП "Новото време" транспортния сектор се изразяват в:

 • мащабно ефективно използване на Европейските и други фондове и финансиращи институции
 • нови технологии и модернизация на транспортния парк
 • модернизация и рехабилитация на транспортната инфраструктура
 • пространствено интегриране на транспортната ни система в общоевропейската
 • ефективен, безопасен, сигурен и екологичен транспорт
 • съвременен модел на икономически взаимоотношения в транспортния сектор

Морски и речен сектори

Новото време е с ясна визия за проблемите и бъдещето на морския и речен сектор и ще инициира изработване на стратегия за конкретни мерки относно неговото облагородяване:

 • Изготвяне на стратегия за приватизирането на Български морски флот;
 • Довършване на постановките по осигуряване на помощ за корабоплаването- тонажната такса да се допълни с останалите постановки като данъчно облагане на морските кадри, социално осигуряване, разходи за обучение и квалификация. Това ще доведе до увеличаване броя на корабите, регистрирани под български флаг;
 • Промяна на Кодекса на търговското корабоплаване – отделяне на море и река в съответствие с различни международни конвенции ;
 • Осигуряване на по-значимо присъствие на България в Международната морска организация и работа за популяризация на българското корабоплаване;
 • Осигуряване подкрепа и развитие на висшите учебни заведения за морски офицери, издигане на статута на българските морски офицери в международно признат;
 • Изясняване статута на Националната компания пристанища при концесионирането на пристанищата;
 • Най-голямата слабост в морския флот е липсата на диалог и пълното игнориране на специалистите. Приоритетно за Новото време ще е установяването на съдействие и диалог с експертите и работната сила в този отрасъл.
© Новото Време. Всички права запазени.