Секторни политики: Развитие на модерно земеделие

В последните десет години нито една управляваща политическа сила няма смелоста и волята да осъществи реформа в българското земеделие както и поземлена реформа. Въпреки значителния финансов ресурс усвоен от предприсъединителните програми на Европейския съюз и държавния бюджет, проблемите с окрупняването на земята и стимулирането на иновационни земеделски практики си остават. "Новото време" е единствената политическа партия, която в своята предизборна програма предлага мерки за решаването на тези проблеми, основавайки се на принципната си политика и увереноста че притежава потенциала да ги реализира. Земеделието е основен сегмент от икономиката на страната и ще остане такъв след приемането ни в Европейския съюз.

Политиката на "Новото време" ще бъде насочена към:

  • Промяна на нормативната база / Закон за комасацията на земеделската земя/ с цел улесняване и стимулиране комасацията на земеделската земя и формиране на земеделски стопанства обработващи повече от 0.5 Ха / 500 Дка/;
  • Промяна на нормативната база за създаване на бърза и финансирана от държавата съдебна процедура за окрупняването на обработваемите земи;
  • Политика на бързо и ефективно приключване на реформата в кадастъра, условие за създаване на реален пазар на земята;
  • Стимулиране на собствениците на земеделски земи желаещи да комасират обработваема земя над 500 дка;
  • Политика на стимулиране на земеделски производители, желаещи да въведат иновационни практики в земеделските стопанства, на младите земеделски производители и тези произвеждащи експортно ориентирани продукти;
  • Финансова и данъчна политика стимулираща модерно и ефективно земеделие;
  • Пряко обвързване на земеделската наука със земеделските практики, чрез финансово подпомагане на тези научни звена които разработват и успешно прилагат иновации.
  • Реформа в политиката на образованието, чрез подготовка на квалифицирани земеделски кадри, отговарящи на потребностите на земеделските стопанства, при дългосрочно планиране на потребностите им;
© Новото Време. Всички права запазени.