Секторни политики: Енергетика. България – енергиен лидер с чиста околна среда

Цели и приоритети

 • Утвърждаване на позицията на България като енергиен лидер в Югоизточна Европа и развитието й като основен стабилизиращ фактор на енергийната система в региона
 • Повишаване на енергийната ефективност на бита и индустрията и намаляването енергийната интензивност на българската икономика с цел повишаване на нейната конкуретноспособност;
 • Максимално използване на потенциала на България за развитие на възобновяеми енергийни източници;
 • Преструктуриране на държавните монополисти от сектора с цел ефективното им функциониране в условията на либерализиран пазар;
 • Намаляване на зависимостта на българската енергетика от вносни енергоизточници и диверсификация на доставките;
 • Осигуряване на динамично развитие на енергетиката при спазване на световните стандарти за опазване на околната среда;
 • Развитие на българската ядрена енергетика и безопасно управление на радиоактивни отпадъци;
 • Повишаване качеството на снабдяване с енергия и обслужването на клиенти;
 • Постигане на балансиран пазарен механизъм за определяне на цените на енергията при съобразяване с покупателната способност на българите;
 • Развитие на български кадри за подготовка и управление на големи енергийни проекти и обекти.

Мерки

България като енергиен лидер в Югоизточна Европа

 • преминаване към практическа реализация на проекта за нова АЕЦ в Белене;
 • осигуряване на институционална подкрепа в сътрудничество с местните власти при реализацията на проекти за изграждане на нови енергийни мощности;
 • повишаване на капацитета на междусистемните връзки на България с енергийните системи в региона с увеличаване на капацитета за износ на електроенергия и утвърждаването й като стабилизиращ фактор в Югоизточна Европа;
 • активна политика по задълбочаване на международното, европейското и регионалното сътрудничество в сферата на енергийната инфраструктура. Целта трябва да бъде реализирането на проекта Набуко, изграждането на Енергиен Коридор № 8;

Повишаване на енергийната ефективност на бита и намаляването енергийната интензивност на българската икономика, чрез насърчаване на  финансирането с цел:

 • двойно намаляване на енергийната интензивност на българската икономика в следващите 4 години;
 • премахване на административните бариери за дейностите по енергийно саниране на панелните блокове.

Развитие на възобновяеми енергийни източници

 • приемане на дългосрочна програма за развитие на възобновяеми енергийни източници;
 • създаването на механизми за финансово, данъчно и институционално стимулиране на изграждането на микро ВЕЦ.

Преструктуриране на държавните монополисти от сектора

 • Изпълняванение на изискванията на европейските директиви чрез разделянето на „НЕК” ЕАД в Обществен доставчик и Преносно предприятие.

Намаляване на зависимостта от вносни енергоизточници и диверсификация на доставките чрез:

 • активна дейност от страна на държавата за гарантиране на бъдещето на българския въгледобив чрез въвеждането на задължителни квоти за използване на български въглища;

Осигуряване на динамично развитие на енергетиката при спазване на световните стандарти за опазване на околната среда

 • Основните инвестиции на държавни средства в сектора ще бъдат насочени към реализирането на проекти, които да гарантират спазването на европейските и световни стандарти за опазване на околната среда и намаляване на парниковите газове;

Развитие на българската ядрена енергетика

 • България трябва да продължи да развива политиката си на “ядрена държава” като се основава на натрупания опит и направените инвестиции в сектора като стартира изграждането на АЕЦ “Белене”;

Повишаване на качеството на снабдяване с енергия и обслужването на клиенти чрез

 • Иницииране на законодателни и регулаторни промени, които да гарантират ефективен контрол върху дейността на фирмите за топлинно счетоводство, електроразпределителни дружества и топлофикациите.
 • Повишаване на качеството на предлаганите от енергийните предприятия услуги и прекратяване на злоупотребите с монополно положение за сметка на обикновения потребител, чрез въвеждане на система от ефективни санкции и мерки за административна принуда;

Постигане на балансиран пазарен механизъм за определяне на цените на енергията

 • Иницииране на промени в нормативната база, които да гарантират публичност и прозрачност в процеса на определяне на справедливи цени на електро и топлоенергия;
 • Ограничаване на нормативната възможност за енергийните предприятия да увеличават цените на електро и топлоенергията с непазарни подходи, като въвеждане на фиксирани такси “електромер” или “мощност”;
 • Забрана за включване в цената на електроенергията на разходи за инвестиционна програма, които могат да бъдат финансирани чрез други алтернативни пазарни механизми за финасиране;
 • Насърчаване на изграждането на мощности за когенерация в топлофикациите, които да намалят цените на топлоенергията.

Развитие на български кадри за подготовка и управление на големи енергийни проекти и обекти

 • За ПП „Новото време” най-голямото богатство на българската енергетика са не запасите от лигнитни въглища в Марица Изток или ядрените реактори на АЕЦ Козлодуй, а професионалистите, които работят в сектора и са направили страната ни  лидер в енергийния сектор на Югоизточна Европа.
 • За да се запази тази лидерска позиция е необходимо да се въведе целенасочена държавна политика за развитие на кадри, които са подготвени по най-модерните изисквания за работа в енергетиката, като се разкриват учебни места по необходимите дисциплини в българските университети.
 • Като продължение на тази политика ПП „Новото време” ще инициира създаването на Фонд за насърчаване на млади специалисти в енергетиката.

Реализирането на тези мерки ще повишат политическото и геостратегическо значение на България, както в региона, така и в рамките на Европейския съюз. Тяхното навременно изпълнение ще повиши конкуретноспособността на българската икономика и съдейства за реализирането на проекта за успешна България!

© Новото Време. Всички права запазени.