Местно самоуправление

Икономическото развитие и социалният просперитет на България са невъзможни, без да се съпътстват от балансираното развитие на отделните региони и общини. Това би могло да се осъществи чрез правилно взаимодействие между различните равнища на управление. В настоящия момент основните проблеми в тази посока са породени от някои пропуски във взаимоотношенията между централната власт и местните органи на самоуправление. Единствено тяхното постепенно преодоляване може да доведе до реално местно самоуправление и относителна независимост на местните власти, за да могат ефективно да се решават острите проблеми на съответните територии.

През последните години влошеното икономическо състояние на България очерта като основен проблем във взаимоотношенията между централната власт и местните органи на самоуправление противоречия при разпределението на централизирания финансов ресурс и формирането на общинските бюджети. Безспорно в тази посока вече е натрупан опит, който позволява да продължат усилията на местните власти в общините за разкриване и развитие на собствени приходоизточници - тенденция, наложила се през последния десетгодишен период. Увеличаване на потенциала на общинския бюджет означава разкриване на повече възможности за нарастване на неговите приходоизточници и преструктурирането му.

Местното самоуправление изпълнява в много голяма степен делегирани правомощия от държавата. Това е форма за засилване на възможностите на местните органи да решават проблемите на териториалните общности. Основните функции, формирани в следствие на развитието на гражданското общество, са многобройни.

© Новото Време. Всички права запазени.