Външна политика

В областта на външната политика “Новото време” ще продължи и развие, с известни корекции и нови акценти, провежданата в последните 8 години стратегия за интегриране на България в Европейските и евроатлантически структури. Външната политика ще бъде осъществявана в условията на нарастващо единодействие на международната общност в името на нейните общи интереси и за решаване на общите проблеми. Гарантирането на демократичното развитие на страната и на националната й сигурност в условията на световна тенденция към глобализация е неразривно свързано с интеграцията на България в евроатлантическите структури.

В съответствие с предизборната  програма външнополитическите приоритети, са:

 • Присъединяване към ЕС – непосредствен външнополитически приоритет;
 • Превръщане на България във важен политически фактор и източник на стабилност в Югоизточна Европа;
 • Поддържане на активния диалог и всестранно задълбочаване на отношенията със страните от Западна и Централна Европа и Северна Америка като със свои партньори и съюзници;
 • Развитието на взаимноизгодно сътрудничество – последователна политика на България в двустранните отношения;
 • Участие във важни международни организации и механизми за сътрудничество;
 • Защита на правата и интересите на българските граждани, юридически лица и държавата в чужбина.

Преди всичко “Новото време” ще заложи на принципа за повече прозрачност при вземането на решения и воденето на преговори с нашите сегашни и бъдещи съюзници. Именно липсата на прозрачност при воденето на преговори по главите, свързани с присъединяването ни към Европейския съюз, ще доведе  до някои неочаквани от хората на България и бизнес-средите резултати за икономиката. “Новото време” и в тази област ще разчита на водещите експерти и гражданския сектор за вземането на най-правилните решения с оглед на максимална защита на националните интереси.

 • Категорична смяна на политиката на “тиха дипломация” във връзка със съдбата на нашите несправедливо обвинени медици в Либия. Прилагане на твърд и безкомпромисен подход към един от последните диктаторски режими в света. Съчетаване на твърдата ни позиция с осигуряване на международен натиск с всички дипломатически и икономически средства за освобождаване на несправедливо затворените наши сънародници.
 • Максимално твърдо отстояване на нашите интереси в Ирак – икономически и политически. Твърда и ясна позиция относно дълга на Ирак към българската държава. Съдействие на българския бизнес да възстанови и развие своите позиции в тази страна.
 • Радикална промяна в отношението към българите, живеещи в чужбина – както към българските малцинства, така и към българската емиграция от последните петнадесет години. Отстояване на техните интереси и максимално съдействие не само в страните, където се намират, но и в България.
 • Максимално ускоряване на процедурата по предоставяне на българско гражданство на македонски граждани от български произход.
 • Съдействие за запазване динамиката на разширяване на НАТО. Необходимо е усилено и настойчиво да се работи за постигането на консенсус в Алианса относно приемането на трите страни-кандидати за членство от Адриатическата група (Албания, Македония и Хърватска).
 • България да стане инициатор за нов регионален 4+3 формат (включващ четирите балкански страни-членки на НАТО – България, Гърция, Румъния и Турция, както и трите страни-кандидати), който да замести регионалния формат 2+2 при предишния кръг от разширяването на НАТО. Основни  усилия в тази насока ще насочим към най-близката до нас етнически и исторически страна – Македония, с цел ускореното й приобщаване към евроатлантическите структури, което е и от основен интерес за нашата национална сигурност.
 • Изнасяне на знания и опит за бъдещите страни-членки на НАТО и Европейския съюз в нашия регион с цел да бъдем припознати като регионален лидер както при прилагането на нашия модел на етническо взаимодействие и интеграция, така и като успешен пример за подражание, което би издигнало авторитета на България в региона.
 • Развитие на отношенията ни с Русия и Китай, въпреки политическите различия с оглед защита на икономическите и политическите ни интереси в съответните държави.
 • Оказване на активна подкрепа и съдействие за демократичните процеси в Украйна и други държави от бившия Съветски съюз.
 • Активна защита и подкрепа за българските малцинства в държавите от Балканския полуостров.
 • Специален акцент в отношенията ни с Турция, особено при стартиране на преговори за присъединяването й към Европейския съюз.
© Новото Време. Всички права запазени.