Национална отбрана

Съвременната среда за сигурност се характеризира с все по-нарастващи по спектър, по сила и по непредвидимост заплахи от страна на транснационалния тероризъм, разпространението на оръжия за масово поразяване, които могат да станат притежание не само на държави, но и на терористични организации, организираната престъпност на национално и наднационално ниво, етническите и религиозни конфликти. Успешното неутрализиране на тези заплахи в условията на нарастваща глобализация  е възможно само чрез обединените усилия на една консолидирана и добре координирана в национален и в международен мащаб система за сигурност. Всяка несъгласуваност и липса на систематичност в действията на различните институции може да снижи степента на защита под нивото на нейната достатъчност и да предизвика  сериозни последици за успешната реализация на дългосрочните цели на държавната политика.

Системата за национална сигурност представлява система от взаимносвързани, съгласувани и целенасочени действия на държавни органи и институции които имат право да добиват или да наредят добиването на информация, да използват или да наредят използването на сила и прилагането на други мерки, насочени към защита на жизнено важните национални интереси.

Националната отбрана е част от системата за национална сигурност и представлява съвкупност от дейности на държавните органи, въоръжените сили, централната администрация, органите на местното управление и местната администрация, ведомствата, организациите и гражданите, както и на органите, силите и средствата на системата за колективна отбрана, в която държавата членува, които са насочени към укрепване на международния мир и сигурност и създаване на благоприятни външни и вътрешни условия, при които в достатъчно висока степен са защитени суверенитета, независимостта и териториалната цялост на държавата.

Идеята за колективна сигурност  на ПП „Новото време”се основава на първо място и преди всичко върху сигурността на индивида. Индивидуалната сигурност като  еманация на спазването на човешките права е синоним на сигурността на всеки отделен човек. Безусловното спазване на човешките права е основна ценност на либералните демокрации. Колкото по-широко се споделя тази ценност от страните членки, толкова по-ефективна ще бъде и системата за колективна сигурност.

“Старите партии” погрешно определят развитието на НАТО като тенденция за превръщането й в система за колективна сигурност. ПП “Новото време” ще работи във властта за разширяването на възможностите на НАТО да влияе върху международната сигурност чрез широко международно сътрудничество (cooperative security) и чрез подпомагане на системите за колективна сигурност да постигнат целите си, като използват политическите, дипломатическите и военни възможности на Съюза.

В областта на Националната отбрана ПП”Новото време” ще предприеме следните незабавни действия след изборите:

 • Незабавна структурна интеграция на Генералния щаб в Министерство на отбраната. На мястото на сегашния Генерален щаб ще бъде създаден обединен (включващ представители на трите вида въоръжени сили) Щаб на отбраната като съставна част от Министерството на отбраната. Този щаб ще осъществява ежедневното стратегическо и административно ръководство на въоръжените сили и ще осъществява пряката връзка с висшите военни органи на НАТО.
  Въпреки, че българската страна е поела подобно задължение в т. нар. “Стратегически преглед на отбраната” последните две правителства нямаха политическата и икономическа смелост да го реализират, като по този начин опорочиха и задълбочиха проблемите във военната реформа и създадоха немалко проблеми в отношенията ни с нашите политически и военни партньор.
 • Реорганизиране на Главните щабове на видовете въоръжени сили в Щабове на въоръжените сили. Началниците на Щабове, заедно с Началника на Щаба ще формират Съвет на началник-щабовете, който ще бъде консултативен орган на Министъра на отбраната, а не както досега на Началника на Генералния щаб. Тази стъпка ще бъде предприета с цел намаляване на относителната тежест на старшите щабове, далеч надвишаващата оптималната и несъответстваща на силно редуцирания с повече от 60% личен състав;
 • Незабавно освобождаване от длъжност на висшите офицери, на които е отказан достъп до класифицирана информация и тайните на НАТО. Не можем да продължаваме с усукването и избягването на този въпрос в бъдеще, ако искаме да бъдем равнопоставени и пълноправни съюзници в Атлантическия Алианс;
 • Прекратяване на  практиката да бъдат изолирани и освобождавани офицери, завършили своето образование и специализирали в Академии и колежи в страните-членки на НАТО;
 • Масово въвеждане на програми за обучение и преквалификация на военнослужещи по английски език, информационни и комуникационни технологии и за изучаване на НАТО стандартите във военното дело;
 • Продължаване, развиване и усъвършенстване на системата за социална адаптация и преквалификация на военнослужещите, освободени от армията;
 • Незабавно въвеждане в действие на разработената от експерти на ПП “Новото време” Национална програма за конверсия на освободени войскови имоти, които ще бъдат превърнати в бизнес и индустриални зони, и ще бъдат спестени значителни разходи по поддръжка и охрана на съответните обекти, ще предостави нови възможности за развитие на местния бизнес и ще премахне тези язви от лицето на бившите гарнизонни градове;
 • До края на 2005 година отмяна на Глава 8, Раздел II (относно задължителната военна служба) от Закона за отбраната и произтичащите от това задължения;
 • Промяна в процентното съотношение между капиталовите разходи и разходите за издръжка на армията (които в момента са 10 към 90% в полза на разходите за издръжка) в полза на капиталовите разходи;
 • Приватизация на отпаднали от необходимост войскови имоти;
 • Въвеждане на практиката на публично частните поръчки (ПЧП) при стопанисването и управлението на имуществото;
 • Въвеждане на ясни механизми за граждански контрол и прозрачност при осъществяването на сделки с военно имущество и закупуване на ново оборудване;
 • Засилена координация и комуникация със съюзниците с оглед по-ефективното и безопасно осъществяване на дейностите на нашата военна част в Ирак. Неотклонно спазване на поетите ангажименти към коалицията и противодействие на популистките призиви за незабавно изтегляне;
 • Повишаване на боеспособността на армията не на основа на остарели теории за нейната численост, а чрез ускорената й модернизация;
 • Повишаване на ефективността на задграничните мисии на части от армията на основата на по-сериозна подготовка и по-модерно оборудване;
 • Привеждане към стандартите на НАТО както на военната промишленост, така и на организационните процеси в армията. Сертифициране и акредитиране на всички продукти, свързани с управлението и техническата част.
© Новото Време. Всички права запазени.