Здравеопазване, социална политика и пенсионно осигуряване

"Новото време" предлага пренасочване на фокуса на здравната и социалната реформа към нуждите на пациентите и интересите на гражданите, с цел те да получават достъпна медицинска помощ на съвременно ниво и социални грижи при нужда –  персонализирано и според индивидуалните потребности. Ние вярвяме, че основна цел на здравната реформа трябва да бъде подобряването на здравния статус на нацията и удължаването на активната продължителност на живота. Демографските тенденции в България, както и в цяла Европа, към застаряване на населението поставят нови изисквания към качеството на медицинската помощ, социалното подпомагане и ресурсното им обезпечаване. Убедени сме, че здравеопазването, социалната политика и пенсионното осигуряване са дълбоко взаимосвързани дейности и считаме, че е разумно и целесъобразно държавната политика в тази област да се провежда от едно министерство. По този начин едно обединено Министерство на здравето и социалната политика със своите регионални подразделения ще може много по-ефективно да провежда държавната политика в тази сфера. Като либерална партия вярваме, че страната се нуждае от ефективна и малобройна администрация. Обединяването на Министерство на здравеопазването (МЗ) и Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е крачка в тази посока.

Контролните функции на МЗ, осъществявани чрез РИОКОЗ (ХЕИ), трябва да бъдат допълнени чрез службите по ветеринарно-медицински контрол. Това е начин за следващо намаляване на административния апарат и улесняване на контрола върху и взаимодействието на контролираните с държавата. Необходимо е бързо осъвременяване на подзаконовата нормативна база. Убедени сме, че функциите на подобно министерство ще бъдат в ясна взаимовръзка, а възможностите гражданите с проблеми да бъдат препращани между социалното и здравното министерство ще отпаднат. Крайно необходимо е да накараме чиновниците да разберат, че основна тяхна функция е да са в услуга на гражданите и бизнеса. Да осъзнаят важния факт, че те произтичат от обществото и единственият смисъл от съществуването на администрацията в тази сфера е необходимостта от обслужване на нуждаещите се и подпомагане на гражданите в неравностойно социално положение.

Предлагаме следните мерки в социалната сфера:

 • Увеличаване на продуктивната и пълноценна заетост за сметка на субсидираните от държавата работни места;
 • Нарастването на доходите да следва нарастването на БВП и производителността на труда;
 • Увеличаване на разполагаемия доход за сметка на намаляване на преките данъци и осигуровките;
 • Предимство на действително заработените доходи пред доходите от преразпределение и доплащания, несвързани пряко с резултата от труда;
 • Преодоляване подценяването на труда в някои сектори на икономиката и дискриминацията в заплащането на младежката и женската работна сила.
 • Радикално увеличаване на семейните надбавки, обхващащи деца до 18 годишна възраст:  за семейства с едно дете- 80 лева месечно, за семейства с две деца- 120 лева, а при три деца- 150 лева на месец. За целта са необходими около 700 милиона годишно, които ще се осигурят от бюджетния излишък и о т съкращаване  разходите за държавна администрация;
 • Създаване и поддържане на персонален регистър на лицата, нуждаещи се от социално подпомагане и техния имотен, образователен и социален статус;
 • Провеждане на социална политика с цел въвличане на маргиналните (малцинствените) групи в пазарната икономика;
 • Оземляване на ромските общности и създаване на трудови навици с активно взаимодействие на социалните служби с местната власт;
 • Активна държавна политика в процеса на образование на маргиналните (малцинствените) групи с цел получаване на основно образование и създаване на трудови навици и практически умения. За целта е необходимо тясно сътрудничество между социалните служби, частният бизнес и местната власт;
 • Увеличаване на здравната вноска на 8% чрез компенсирано намаляване на пенсионната;
 • Въвеждане на допълнително здравно осигуряване в доброволни здравноосигурителни фондове на принципа на личната осигурителна сметка за всички лица по-млади от 60 годишна възраст, в размер до 3%, компенсирано от намаляване на ставките по ДОД;
 • Конституиране на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) като единствен платец в системата на здравеопазването по отношение на всички социално значими заболявания;
 • Въвеждане на граждански контрол върху дейността на НЗОК чрез създаване на надзорен съвет, конституиран на трипартитен принцип с участие на работодателите, профсъюзите и държавата. Избор на управител и подуправител на НЗОК от Народното събрание;
 • Програма за скоростна интеграция на хората с увреждания в съчетание с програмата „личен асистент”.
 • Промяна на системата на договаряне (НРД) с цел постигане на по-ниски цени на здравните услуги  и защита интересите на пациента;
 • Законодателни мерки срещу интеграцията на лекарстворазпространението по вертикалата (производител, вносител, търговец наедро, аптека), и създаване на механизъм за стимулиране на консолидацията по хоризонталата (аптека-аптека), което ще доведе до справедлива конкурентна среда;
 • Балансирана масова приватизация на лечебните заведения и запазване на университетските и регионално значими областни клиники като буферни звена за лечение на пациенти в неравностойно социално положение;
 • Заплащане на здравната вноска от страна на републиканския бюджет като форма на специфична социална помощ, на вноските на лицата с доход, равен или по-нисък от минималната работна заплата;
 • Въвеждане на конкурсното начало при профилактични програми, финансирани от Министерството на здравеопазването – борбата със сърдечно-съдови заболяваня, туберколоза, СПИН, масови онкологични заболявания;
 • Провеждане на политика за постепенно въвеждане на принципа за доплащане на здравните услуги в съотношение – евтина услуга с висок процент на доплащане, скъпо лечение с минимално процентно доплащане;
 • Подпомагане на майчиното и детско здравеопазване чрез въвеждане на "ваучери" за здраве;
 • Близо 270 хиляди семейства нямат деца. Новото време ще осигури 20 милиона от Държавния бюджет за специална медицинска помощ за тези семейства. Това ще даде възможност да се раждат по 20 хиляди деца повече;
 • Промяна в законодателството по отношение режима за подпомагане на отглеждане на деца близнаци;
 • Провеждане на активна политика в посока на улесняване и стимулиране на концентрацията на здравни услуги с цел повишаване качеството на здравната помощ;
 • Значително ресурсно обезпечаване на спешната медицинска помощ;
 • Либерализация на системата за следдипломна квалификация на работещите в сектор „Здравеопазване” – лекари, мед. сестри и други специалисти;

Развитие на осигурителния модел в България

„Новото време” ще работи за обогатяване на формите на социалното осигуряване и постигане на по-осезаемо нарастване на пенсиите и обезщетенията за болест, майчинство и безработица, по посока на:

 • Разширяване на осигурителната основа чрез ограничаване на неформалната заетост и изваждане на светло на доходите от сивата икономика;
 • По-добра събираемост на осигуровките  чрез съчетаване на контрола с по-опростени процедури по изпълнение на осигурителните задължения на бизнеса, вкл. чрез по-широка употреба на електронния подпис в контактите с осигурителната администрация;
 • Въвеждане на по-гъвкави форми за пенсиониране и ползване на майчинството;
 • Разширяване обхвата на осигурените чрез различни стимули за участие в осигурителните схеми на земеделските производители и тютюнопроизводителите, хората на свободна професия, занаятчиите и търговците;
 • Привличане на младите хора в осигурителната система чрез разширяване на системата на индивидуалните капиталови сметки за сметка на преразпределението в солидарната система;
 • Либерализация на режима на инвестиране на активите в частните пенсионни фондове и разнообразяване на осигурителните продукти, предоставяни от тях;
 • Взаимно допълване и проникване между частните форми на социално осигуряване и животозастраховане.
 • Намаляване на осигурителната вноска за пенсия с четири процента с компенсирано финансиране на фонд пенсии за сметка на републиканския бюджет;
 • Промяна на трудовото и осигурително законодателство с цел стимулиране на гражданите с фискални мерки за по-късно пенсиониране;
 • Промяна в данъчното законодателство с цел стимулиране на доброволното здравно и социално осигуряване;
 • Създаване на фонд за гарантиране на плащанията на фонд пенсии със следните приходоизточници – приватизационни приходи, приходи от операции с външния дълг, емисия на дългосрочни дългови книжа на международните финансови пазари. С този фонд ще се гарантират плащанията на фонд пенсии в процеса на намаляване на осигурителната тежест и пренасочване на по-голяма част от осигурителните вноски към доброволните осигурителни фондове с капиталова сметка;
 • Балансирано доплащане към пенсиите под средната със средства от фонда с цел намаляване на групата пенсионери под прага на бедност;
 • Създаване на законова база за дейност на дружествата за доброволно пенсионно осигуряване по типа „допълнителна пенсия срещу недвижим имот”;
 • Въвеждане на плащания на осигурителните вноски в централизираната система на Агенцията по приходите.
© Новото Време. Всички права запазени.