Развитие на модерно европейско образование и наука

Основната цел на българската образователна система трябва да бъде гарантиране на качествено и достъпно образование, обвързано с нуждите на пазара на труда. Учениците и студентите трябва да получат съвременно образование, почиващо на новите достижения на науката и осигуряващо знания и умения, които да позволят тяхната реализация в конкурентната среда на обединена Европа. За интегрирането на българското образование в общоевропейското образователно пространство и гарантиране на достойно място на младите българи на европейския пазар на труда е необходимо да започнем незабавно реализиране на следните дългосрочни стратегически приоритети:

 • Изготвяне на дългосрочна стратегия за развитието на образованието, приета с надпартиен консенсус;
 • Изработване на механизъм за постоянно допитване и обсъждане с участниците в образователния процес, така че всички промени в образованието да са предмет на задълбочена обществена дискусия и обществено съгласие;
 • Системен подход при обновяването на нормативната уредба на образованието;
 • Включване в общото европейско образователно и научно пространство и изграждане на просперираща икономика на знанието.

Стратегическите цели на партия “Новото време” в областта на образованието и науката са следните:

Средно образование:

 • Осигуряване на стабилност и ред чрез преустановяване на нормативния хаос в средното образование;
 • Осигуряване на условия за това, българският учител пълноценно и с достойнство да упражнява своята професия и призвание;
 • Разработване и финансиране на гъвкава система за постоянна квалификация на директорите и учителите;
 • Преодоляване на субективизма при назначаването на управленски кадри и утвърждаване на професионализма в управлението;
 • Реформа на системата за финансиране в средното училище чрез въвеждане на системата на делегираните бюджети;
 • Стимулиране на пълноценно личностно развитие на децата, подрастващите и младите хора и възпитание в духа на българските традиции и морал;
 • Въвеждане на учебен план и учебно съдържание, съобразени с българските традиции и европейските тенденции в средното образование, както и на модерни учебни програми, учебници и учебни помагала;
 • Осигуряване на възможности за чуждоезиково обучение и овладяване на модерните информационни и комуникационни технологии за всички ученици;
 • Грижи за здравето на децата и включване на темата за здравното образование в учебните програми;
 • Решаване на проблемите със степените на образование и начините на тяхното завършване;
 • Изготвяне на система и стандарти за външно и вътрешно оценяване на знанията и уменията на учениците и въвеждане на държавни зрелостни изпити;
 • Развитие на професионално средно образование, адекватно на изискванията на пазара на труда;
 • Грижа за образованието на децата на българите в чужбина, особено по български език и литература и по история;
 • Осигуряване на възможност за образование през целия живот за всички.

Висше образование:

 • Осигуряване на академична автономия, съчетана с прозрачност и отчетност пред обществото, както и с ясни механизми за контрол на качеството;
 • Въвеждане на нова система за финансиране на университетите, основана на конкурентен принцип, в съчетание с грижа на държавата за малките и приоритетни специалности;
 • Гарантиране на ефективна и справедлива акредитация на висшите училища;
 • Предоставяне на имотите на държавните висши училища;
 • Осигуряване на съвместимост на колежанската степен с европейските степени на висше образование, съобразена със спецификата на професионалното образование;
 • Разширяване на социалната подкрепа за студентите чрез стипендии, студентски кредити, достъп до общежития и столове;
 • Отделяне на специално внимание на приетите за студенти чуждестранни граждани от български произход;
 • Изготвяне и приемане на нов Закон за висшето образование, който да намери баланса между академичната автономия и обществената отговорност на университетите, да стимулира осигуряване на качеството и въвеждането на конкуренция между висшите училища;
 • Реформиране системата за присъждане на научни степени и звания и грижа за израстването на научните кадри.

Наука

 • Приемане на национална научна стратегия, очертаваща визията за развитието на научните изследвания и средствата за нейното реализиране;
 • Изготвяне на дългосрочна стратегия за опазване на съществуващия научен потенциал и създаване на условия за привличане на младите кадри за работа в областта на науката;
 • Развитие на конкурсното програмно и проектно финансиране на научните изследвания;
 • Повишаване на конкурентноспособността на научните изследвания чрез стимулиране на участието в европейските и международни научни програми;
 • Засилване на връзките на образованието и науката с бизнеса и нуждите на пазара на труда;
 • Насърчаване на взаимодействието между висшите училища и научните организации.
© Новото Време. Всички права запазени.