Реформа на съдебната система – бързо и ефективно правораздаване

 • Новото време ще работи за приемане на нов Граждански процесуален кодекс и Административно-процесуален кодекс до средата на 2006 г., които да гарантират, че българските граждани и бизнесът могат да разчитат на  бързо, справедливо и ефективно правораздаване по гражданските и административни дела.
 • Новото време ще работи за приключване на реформата в наказателното правораздаване до м. ноември 2005 г.
 • Новото време е против поставянето на прокуратурата под политически контрол като част от изпълнителната власт и против закриване на Националната следствена служба като независима институция в рамките на съдебната власт, защото проблемът на българския наказателен процес не е в институциите, а в процедурите.
 • Новото време определя като най-приоритетна задача за новоизбрания парламент приемането на нов Наказателно-процесуален кодекс, изготвен въз основа на принципите в Националната концепция за реформа на наказателното правораздаване, който да осигури бърз, ефективен и справедлив наказателен процес.

Според нас в него трябва да залегнат следните принципни положения:

 • Ръководно положение на прокурора в досъдебното производство, вкл. контрол от страна на прокурора върху разследващите органи;
 • Съдебен контрол в досъдебното производство;
 • Въвеждане на преклузивни срокове за внасяне на обвинение в съда;
 • Укрепване фигурата на “наблюдаващия” прокурор – несменяем от образуването на досъдебното производство до изготвянето на обвинителния акт и като обвинител в съдебната фаза;
 • Връщането на делата на разследващите органи от прокурора да е сведено само до случаите, когато са опорочени доказателства, които ще се ползват в съда;
 • Правомощие на прокурора да разпореди незабавно внасяне на обвинение в съда при наличие на безспорни доказателства за обвинението;
 • Съкращаване на сроковете за досъдебното производство и ограничаване на възможностите за удължаването им.
© Новото Време. Всички права запазени.