Програма - Увод и приоритети

Програмата на Политическа партия "Новото време" е пътна карта на скоростната интеграция на българските граждани към едно ново поколение на водене на достоен живот в едно ново време на успешна България.

ПП "Новото време" има за цел изграждането на нова политическа инфраструктура, която да засили участието на гражданското общество и гражданите в управлението на страната и да осигури повече прозрачност. Това е пътят да направим България привлекателно място за живеене на нейните граждани. Притискани от корумпираната администрация, от престъпни групировки, от некомпетентни управници, сега те търсят по-добър живот в чужбина. Нека превърнем родината си в привлекателно място за достоен живот.

Ние, модерните личности, сме призвани да защитаваме своите свободи и социални ценности, да изразяваме публично своите аргументи и да усъвършенстваме политическите си институции, да отстояваме всекидневно своите граждански интереси и идеали. Така стъпка по стъпка допринасяме за изграждането на света, в който живеем днес, който ще ни предизвика утре и който ще наследят децата ни.

Ние, изразителите на Новото време вярваме, че демокрацията е възможност за проява на творчество, инициатива и находчивост. Демокрацията не е механична съвкупност от законодателни текстове, а нервна система на модерното общество. Демокрацията не е набор от политически декларации, а арена за открита надпревара на граждански интереси и обществени тенденции. Тя е кауза, която трябва да се отстоява всекидневно. "Новото време" е инициатива за свободна либерална демокрация, за изграждане на модерна политическа и икономическа инфраструктура в България, която да позволи разгръщането на националния потенциал, творческите заложби и гражданската реализация на свободната личност.

Ние участваме в политиката, за да отстояваме свободата и демокрацията. Никога не забравяме това! Политиката, която ние искаме да правим, е взаимодействие между гражданите и управляващите. "Новото време" сключи нов договор между поколенията, предлага нова хармония в обществените взаимоотношения, налага нов подход за управление на държавата, нов начин за номиниране на политиците.

"Новото време" разчита на свободния човек, а не на партийно зависимия, който ни управлява с чужди интереси и идеи.

Идеята на "Новото време" е създаването на възможности за хората, които са успешни тук в България, които вярват, че всеки може да успее в родината си, ако има верен механизъм за това. Успешна България е България на личности, които могат да стоят зад всяка своя дума с биографията си, с действията си, с мечтите си.

Затова "Новото време" предлага пакет от механизми за модернизиране на политическата система, подобряване на условията за бизнес, реформа на съдебната система, промени в системата за образование, здравеопазване, социална политика, култура и други секторни политики, местно самоуправление, национална сигурност, мерки за преодоляване на демографската криза, подобряване на етническата толерантност, както и грижи за българите в чужбина.

Ние вярваме, че България се нуждае от ефективно действаща пазарна икономика с висока степен на икономическа свобода и защита на предприемачеството. Нашата програма предвижда гъвкава данъчна политика, която да направи България силно конкурентна в Европейския съюз. Ние сме за намаляване на преките и косвените данъци и въвеждане на плосък данък, което ще повиши събираемостта на данъците и нивото на икономическа свобода и ще привлече нови вътрешни и външни инвестиции. Новото време вярва, че са необходими нови правила за повече прозрачност, по-добро корпоративно управление и опростяване на регулативната среда за бизнеса. Икономиката на България се нуждае от насърчаване на иновациите и инвестициите във високи технологии и подпомагане на развитието на малките и средните предприятия чрез ефективни фискални механизми.

За изграждането на ефективна правораздавателна система, Новото време ще работи за приемане на нов Граждански процесуален кодекс и Административно-процесуален кодекс, които да гарантират, че българските граждани и бизнесът могат да разчитат на бързо, справедливо и ефективно правораздаване. Новото време е против поставянето на прокуратурата под политически контрол. Прокуратурата следва да се отчита пред Народното събрание като гаранция за ефективен граждански и парламентарен контрол. Закриването на Националната следствена служба като независима институция е нецелесъобразно, защото проблемът на българския наказателен процес не е в институциите, а в процедурите. Ние ще работим за девоенизация на полицията и изграждането й в съответствие с европейските стандарти за функциониране на полицейските служби, както и за създаване на независим държавен орган, който да разследва корупцията в МВР.

България трябва преди всичко да инвестира в своя най-голям ресурс - хората! Съзнавайки, че образованието е стратегическият приоритет на страната ни, който не бива да е предмет на политиканстване, ние определяме като основна цел гарантирането на качествено и достъпно образование. Учениците и студентите трябва да получат съвременно образование, почиващо на новите достижения на науката и осигуряващо знания и умения, които да позволят тяхната реализация в конкурентната среда на обединена Европа. За интегрирането на българското образование в общоевропейското образователно пространство е необходимо да започнем незабавно реализиране на добре обмислени и приети от обществото промени в средното и висше образование, както и в областта на науката, които да осигурят качествено и достъпно средно образование, баланс между академичната автономия и обществената отговорност на университетите и реформиране на системата за израстване на научните кадри.

Ние вярваме, че цел на здравната реформа трябва да бъде подобряването на здравния статус на нацията и удължаването на активната продължителност на живота. Убедени сме, че здравеопазването, социалната политика и пенсионното осигуряване са дълбоко взаимосвързани дейности и считаме, че е разумно и целесъобразно държавната политика в тази област да се провежда от едно министерство. "Новото време" предлага пренасочване на фокуса на здравната и социалната реформа към нуждите на пациентите и интересите на гражданите, с цел те да получават достъпна медицинска помощ на съвременно ниво и социални грижи при нужда - персонализирано и според индивидуалните потребности.

Идеята за колективна сигурност на "Новото време" се основава на първо място и преди всичко върху сигурността на индивида, което е основна ценност на либералната демокрация. Индивидуалната сигурност като еманация на спазването на човешките права е синоним на сигурността на всеки отделен човек. В областта на националната отбрана "Новото време" предлага незабавни действия за въвеждане на пълна професионализация на армията, структурни промени в Министерство на отбраната, реорганизиране на Главните щабове на видовете въоръжени сили в Щабове на въоръжените сили, продължаване, развиване и усъвършенстване на системата за социална адаптация и преквалификация на военнослужещите, освободени от армията. Ние сме за създаване на ясни механизми за граждански контрол и прозрачност при осъществяването на сделки с военно имущество и закупуване на ново оборудване, въвеждане на програми за обучение и преквалификация на военнослужещи по английски език, информационни и комуникационни технологии и изучаване на НАТО стандартите във военното дело.

В областта на външната политика "Новото време" ще продължи и развие, с известни корекции и нови акценти, провежданата в последните 8 години стратегия за интегриране на България в европейските и евроатлантически структури. "Новото време" ще заложи на повече прозрачност при вземането на решения и воденето на преговори с нашите партньори. Ще разчитаме и в тази област на водещите експерти и гражданския сектор за вземането на най-правилните решения с оглед на максимална защита на националните интереси. Ефективната интеграция в ЕС е наш стратегически външнополитически приоритет. През този етап акцентът на информационно-комуникационните действия трябва да бъде поставен върху реалната подготовка на всички обществени субекти за предстоящото членство в Съюза. Същевременно България трябва да работи за развитието на взаимноизгодно сътрудничество - последователна политика на България в двустранните отношения, както и защита на правата и интересите на българските граждани, юридически лица и държавата в чужбина.

Икономическото развитие и социалният просперитет на България са невъзможни, без да се съпътстват от балансираното развитие на отделните региони и общини. "Новото време" вярва, че това би могло да се осъществи чрез правилно взаимодействие между различните равнища на управление. В настоящия момент основните проблеми в тази посока са породени от някои пропуски във взаимоотношенията между централната власт и местните органи на самоуправление. Тяхното постепенно преодоляване единствено може да доведе до реално местно самоуправление и относителна независимост на местните власти, за да могат ефективно да решават острите проблеми на съответните територии и да разкриват повече възможности за нарастване на приходоизточниците и преструктуриране на общинския бюджет.

В областта на енергетиката Новото време ще работи за утвърждаване на позицията на България като енергиен лидер в Югоизточна Европа и развитието й като основен стабилизиращ фактор на енергийната система в региона, за повишаване на енергийната ефективност на бита и индустрията и намаляването енергийната интензивност на българската икономика с цел повишаване на нейната конкуретноспособност. Новото време вярва, че е необходимо динамично развитие на енергетиката при спазване на световните стандарти за опазване на околната среда и при максимално използване на потенциала на България за развитие на възобновяеми енергийни източници. През следващите години е от ключово значение преструктурирането на държавните монополисти от сектора с цел ефективното им функциониране в условията на либерализиран пазар.

Българите по света са част от националния капитал на страната ни. Със своя опит, със своето образование, контакти, талант и средства тези българи продължават да помагат на България. Новото време е за разработване на дългосрочна правителствена политика по отношение на българските граждани по света, като се отчита опитът на другите държави в това направление и предложенията, мненията и препоръките на самите наши сънародници от отделните страни. Затова "Новото време" настоява за нова политика по на отношение изучаването на български език, литература, история и култура от младите българи извън родината, създаване на специална правителствена интернет страница, обясняваща промени в законодателството, касаещо българите в чужбина, възможност за on-line правни консултации относно здравното и осигурителното право и др.

© Новото Време. Всички права запазени.